Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Δωρεάν Εκτίμηση Ακινήτων

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ!!! 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ :

Γιά να βρείτε την αγοραία αξία του ακινήτου σας από το «Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων» του ΥΠΟΙΚ πατήστε εδώ!

Για τις νέες και παλαιές τιμές ζώνης και την αντικειμενική αξία του ακινήτου σας πατήστε εδώ!

Για την ΚΥΑ με τις νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων από 1.1.2022 πατήστε εδώ!

Για να υπολογίσετε κατά προσέγγιση τον ΕΝΦΙΑ ακινήτων έτους 2022-23 πατήστε εδώ!

Για να υπολογίσετε τα έξοδα αγοράς ακινήτου πατήστε εδώ!


Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη της, η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. τους προσφέρει και τη δυνατότητα να ενημερωθούν δωρεάν για την εμπορική  ή μισθωτική αξία των ακινήτων τους που προτίθενται να πωλήσουν ή να εκμισθώσουν, από τα συνεργαζόμενα μεσιτικά γραφεία που αναφέρονται στο τέλος της παρούσας σελίδας μας.

Η  ΠΟΜΙΔΑ κάλεσε με δημόσια προκήρυξη της, όλες τις εταιρίες και τους φορείς που μπορούν να προσφέρουν εντελώς δωρεάν την υπηρεσία αυτή στα μέλη μας, για αστικά ακίνητά τους που βρίσκονται στην Αττική ή άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, ανάλογα με τη δικτύωση των εταιριών αυτών,  να εκδηλώσουν εγγράφως το  ενδιαφέρον τους στο πρόγραμμά μας "ΕΚΤΙΜΗΣΗ". H συμμετοχή στο πρόγραμμά μας αυτό είναι ανοικτή και σε κάθε άλλη ενδιαφερόμενη επιχείρηση, που κατά την κρίση της οργάνωσής μας πληροί τις αντικειμενικές προυποθέσεις εξυπηρέτησης των μελών μας.

Για την ευχερή υλοποίηση του προγράμματος, η ΠΟΜΙΔΑ δημιούργησε και το συνημμένο ειδικό έντυπο εκτίμησης ακινήτου, που διανέμεται στα μέλη μας μέσω των γραφείων μας και της ιστοσελίδας μας, ώστε το αποτέλεσμα της εκτίμησης να τους δίνεται εγγράφως, αν αυτό είναι αποδεκτό από την εταιρία που πραγματοποιεί την εκτίμηση. 

Η δωρεάν εκτίμηση της εμπορικής ή της μισθωτικής αξίας των ακινήτων των μελών μας παρέχεται από τα κεντρικά γραφεία των μεσιτικών εταιριών που εκάστοτε συμμετέχουν, ή τα τοπικά γραφεία τους, ανάλογα με τον τόπο και το είδος του κάθε ακινήτου, υπό τις εξής αυτονόητες προϋποθέσεις:

1. Το μέλος που ζητά την εκτίμηση προσέρχεται αυτοπροσώπως (ή θα εκπροσωπείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του) στο κεντρικό γραφείο της εταιρίας ή σε υποδεικνυόμενο από την εταιρία τοπικό αντιπρόσωπό της και προσκομίζει την ταυτότητα μέλους του από την οποία θα αποδεικνύεται ότι είναι ταμειακά ενήμερο μέλος οποιουδήποτε σωματείου της ΠΟΜΙΔΑ και έχει καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. Η εξακρίβωση είναι ευχερέστατη γιατί οι συνδρομές όλων των σωματείων της ΠΟΜΙΔΑ λήγουν την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Προσκομίζει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο του ζητήσει ο εκτιμητής, ήτοι ενδεικτικά, τον τίτλο ιδιοκτησίας, την οικοδομική άδεια και σχεδιάγραμμα κάτοψης του ακινήτου, εφόσον υπάρχουν, καθώς και κάθε άλλο στοιχεία που ο εκτιμητής ήθελε κρίνει απαραίτητο. Ο εκτιμητής, αν επιθυμεί να κάνει αυτοψία, δικαιούται να ζητήσει από τον αιτούντα ιδιοκτήτη να τον μεταφέρει με μέριμνά του στον τόπο του ακινήτου, προκειμένου να αποκτήσει ιδία αντίληψη του υπό εκτίμηση ακινήτου, και να του δώσει κάθε σχετική πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη.

3. Για κάθε εκτίμηση θα συμπληρώνεται το έντυπο εκτίμησης που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας σελίδας. Συγκεκριμένα θα αναφέρονται η ημερομηνία σύνταξης, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και ο αριθμός μητρώου του, τα περιγραφικά στοιχεία της εκτιμώμενης ιδιοκτησίας (διεύθυνση, όροφο, εμβαδόν, έτος κατασκευής, κατάσταση κτιρίου κλπ.), το κατά προσέγγιση αγοραίο τίμημα του ακινήτου ή μηνιαίο μίσθωμα, το ονοματεπώνυμο-υπογραφή και σφραγίδα του εκτιμητή. Στην έκθεση επίσης την οποία ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα μπορεί να την χρησιμοποιεί για κάθε νόμιμη χρήση, θα αναφέρεται ότι αυτή αποσκοπεί στην απλή πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μελών των σωματείων της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση ή ευθύνη στον συντάκτη της, στον εκτιμητή ή στην Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. Ο μεσίτης θα παραδίδει το πρωτότυπο της έκθεσης, ενώ ο ίδιος θα κρατά στο αρχείο του ένα αντίγραφο.

4. Επειδή μερικοί ενδιαφερόμενοι, που συχνά δεν ήταν καν μέλη μας, επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό με τρόπο καταχρηστικό και μη αποδεκτό από τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή του, προβάλλοντας παράλογες αξιώσεις προς τα συμμετέχοντα μεσιτικά γραφεία, ή ζητώντας εκτίμηση του ίδιου ακινήτου από πολλά γραφεία, ή χρησιμοποιώντας τις έγγραφες εκτιμήσεις ενός γραφείου εναντίον ενός άλλου ή ζητώντας δωρεάν εκτίμηση από ένα γραφείο και εν συνεχεία δίνοντας εντολή πώλησης ή μίσθωσης σε άλλο γραφείο (!), και θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία του προγράμματος, υπογραμμίζουμε τα εξής:

Η ως άνω σημαντική υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά σε ταμειακά ενήμερα μέλη σωματείων μας που ενδιαφέρονται πράγματι να προβούν σε κάποια συγκεκριμένη δικαιοπραξία (πώληση ή μίσθωση ακινήτου τους) και όχι σε κάποιους που χάριν περιεργείας και μόνον, θα επιθυμούσαν να ενημερωθούν για την αξία του συνόλου της περιουσίας τους!

Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει την εκτίμηση μιας και μόνον ιδιοκτησίας (πολυκατοικίας, διαμερίσματος, καταστήματος, γραφείου, μονοκατοικίας, οικοπέδου κλπ), από ένα και μόνον μεσιτικό γραφείο. Η εκτίμηση περισσοτέρων ακινήτων θα απόκειται στην κρίση των ερωτούμενων εταιριών ή μεσιτών και σε ειδική μεταξύ τους συμφωνία.

Η δωρεάν αυτή εκτίμηση δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αποδεικτικού μέσου σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας (π.χ. δίκης για απαλλοτρίωση ή διανομή ακινήτων, ή υπαγωγή σε προστατευτικούς νόμους για δανειακές συμβάσεις). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ζητούν τη σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης εκτίμησης του ακινήτου τους.

Η υπηρεσία αυτή δίνει τελικά την ευκαιρία στον κάθε ιδιοκτήτη να έλθει σε επαφή με κάποιο σοβαρό κτηματομεσιτικό γραφείο της περιοχής τους, το οποίο  μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμα, ιδιαίτερα στην σημερινή συγκυρία της κάμψης της κτηματαγοράς. Αλλά και στον κάθε συμμετέχοντα μεσίτη, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ιδιοκτήτη που εξυπηρέτησε δωρεάν!


Για τη δωρεάν εκτίμηση των ακινήτων τους τα μέλη μας μπορούν να απευθύνονται:

 

1. Στο Γραφείο Ενημέρωσης της ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 και Αιόλου, 4ος όροφος, τηλ. 3213211 & 210 3211459, fax 210 3252470 email.

 

 

2. Στα γραφεία της εταιρίας ASPIS REAL ESTATE, οδός Σιθωνίας 19, Αθήνα 115 22, τηλ. : 210 3671 700, fax : 210 6100 372, email , με δίκτυο 17 καταστημάτων στην Αττική και τις κυριότερες πόλεις της χώρας.

 

3. Στα γραφεία Αθηνών της εταιρίας NOVAREALESTATE, οδός Θεοφάνους 12, Αμπελόκηποι, Αθήνα, υπεύθυνη εξυπηρέτησης η κα Ιωαννίδου, κάθε μέρα 10 πμ έως 6 μμ, τηλ. 210 3250238, fax 218 2189808, email . Η εταιρία διαθέτει εταιρικά καταστήματα στην Αθήνα, το Μαρούσι, τον Αλιμο και το Περιστέρι.