Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

"ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"

Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΜΙΔΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ  ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ!

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αντιγραφή και αναδημοσίευση του παρόντος  επιτρέπεται μόνον με αναφορά της πηγής και της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης, ως εξής: Πηγή: "Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) - www.pomida.gr ".

2023: OI ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Α. Φόροι - τέλη - κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα

1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων δείτε τη σχετική κλίμακα

15/35/45,00%

 2. Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών) 3,6%

3.  Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων δείτε τη σχετική κλίμακα .

*Σε προσωρινή αναστολή

2,20-10,00%

4. Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας προς τέκνα ή γονείς, για το άνω των 200 τ.μ. τμήμα της, ή προς τρίτο για όλο το εμβαδόν

3% επί αντικ.αξίας

5. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία

Αναλόγως εμβαδού & Τ.Ζ.

 6. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης 3% επί αντικ.αξίας
   
Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων
1. Κύριος φόρος ΕΝΦΙΑ ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου φυσικών και νομικών προσώπων βάσει συντελεστών ανά τ.μ. επιφάνειας, δείτε τη σχετική κλίμακα. Κτίσματα: 2,00-16,20€/τ.μ.
Οικόπεδα: 0,0037-9,25€/τ.μ.
2. Κύριος φόρος ΕΝΦΙΑ στην αξία ανά εμπράγματο επί αστικού ακινήτου των φυσικών προσώπων (εφόσον η συνολική αξία του ακινήτου υπερβαίνει τις 400.000 € και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου τις 300.000 €), δείτε τη σχετική κλίμακα.

Συντελεστές: 0,20-1,00%

3. Συμπληρωματικός φόρος ΕΝΦΙΑ στην συνολική αξία των εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων των νομικών προσώπων Συντελεστής: 0,10/0,35/0,55%

3. Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα)

0,25-0,35‰ (δυνητικά έως 10πλάσιο στους υπερχρεωμένους ΟΤΑ!)

4. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών

15% (πλην απρόσοδων κλπ)

5. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδικός)

Γη 5%, κτίρια 8 %

Γ. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων

1. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (υπό αναστολή έως 31.12.2024)

24%

2. Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων (υπό αναστολή έως 31.12.2024)

15%

3. Φόρος Μεταβίβασης / Χρησικτησίας Ακινήτων

3%

4. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)    

1,5%

5. Φόρος Διανομής Ακινήτων

0,75%

6. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος και

β) Νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13)

3% επί του ΦΜΑ

7% επί του ΦΜΑ

7. Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων

4,75‰ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία

5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία

Δ. Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων

1. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

Δείτε τις σχετικές κλίμακες

Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς

0-1-10%. Γονικές παροχές, από 1.10.2021: αφορολόγητο ποσό 800.000€

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, ανιψιούς, παππούδες κλπ.

5-20%

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους

20-40%

2. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

Δείτε τις σχετικές κλίμακες

Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς

0-1-10% Δωρεές προς εγγονούς, από 1.10.2021: αφορολόγητο ποσό 800.000€

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, ανιψιούς, παππούδες κλπ. 

5-20%

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους

20-40%

 3. Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών

7,75‰ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία

8‰+1‰ στα κτηματολογικά γραφεία

Ε. Τέλη, φόροι και εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α. και τρίτων

1. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού 

Καθορίζονται από κάθε ΟΤΑ

2. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

Καθορίζονται από κάθε ΟΤΑ

3. Δυνητικά Δημοτικά Τέλη (με διάφορες αιτιολογίες)

Καθορίζονται από κάθε ΟΤΑ

 4. Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Kwh x Μον.Χρ.€/Kwh
 5. Τέλος υπέρ της ΕΡΤ 3 ευρώ/μήνα

6. Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση).

Καθοριζ. από ΔΕΚΟ - ΟΤΑ

7. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83, Ν.2508/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.7 Ν.4315/2014,ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 κλπ.)

σε γη 10 έως 50%,

σε χρήμα έως 25%

Ζ. Τέλη κτηματογράφησης, αντιγράφων κλπ. προς το "Ελληνικό Κτηματολόγιο"
 1. Εφάπαξ τέλος κτηματογράφησης: 35€/δικαίωμα.
 2. Αναλογικό τέλος 1‰ επί αντικειμ.ενικής αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900 ευρώ, η είσπραξη του οποίου εκκρεμεί.
 3. Αναλογικά τέλη εγγραφής προσημειώσεων: 8‰.
 4. Πάγιο τέλος για την καταχώρηση κάθε δικαιοπραξίας: 20€.
 5. Τέλος έκδοσης αντιγράφου από το αρχείο του Κτημ. Γραφείου: 9,5€.
 6. Τέλος έκδοσης πιστοποιητικού από τα βιβλία του Κτημ. Γραφείου: 9,5€.
 7. Τέλος έκδοσης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος: 15€.
 8. Τέλος έκδοσης κτηματογραφικού διαγράμματος: 33€.
 9. Πρόσθετο τέλος μεταγραφής επί της αξίας κάθε ακινήτου:1‰.
 
Η. Φόροι, Τέλη & Εισφορές οικοδ. αδείας - ανέγερσης κτιρίων - αυθαιρέτων κλπ.

1. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας εντός σχεδίου ακινήτου

       -επί εκτός σχεδίου ακινήτου, υπέρ του Πράσινου Ταμείου (Ν.4759/2020)

1% επί προυπολ.

5% επί κόστους αδείας

2. Τέλος οικοδομικών εργασιών

Ψήφισμα ΚΗ'/1947

3. Κράτηση υπέρ Δήμου, ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ

Επί προϋπολογισμού

4. Εργοδοτικές εισφορές προς ΕΦΚΑ

+-90% επί τεκμαρτού  ημερομισθίου

5. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδομικών υλικών και εργασιών

24%

6. Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου

Καθορίζονται από κάθε ΟΤΑ

7. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου)

Ν.4483/65 (άρθρο 8)

8. Πολεοδομικά πρόστιμα αυθαιρέτων κλπ.

 Καθορίζονται από το Ν.4759/2020

      ΟΙ  20 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΛΠ. ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 
1. Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου  3% επί αντικειμενικής αξίας

2. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης  επαγγελματικής στέγης

3% επί αντικειμενικής αξίας

3. Αντικειμενική δαπάνη ("τεκμήριο") διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α' + β' κατοικία

Αναλόγως εμβαδού & Τ.Ζ.

4. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο

Κτίσματα: 2,00-16,20€/τ.μ.

Οικόπεδα: 0,0037-9,25€/τ.μ.

5. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας- αφορολόγητο ποσό 250.000 €

Φυσ. πρόσωπα:1,5‰-1,15%

Νομικά πρόσωπα:2,5-5,50‰

6. Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα)

0,25-0,35‰

7. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών

15%

8. ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί της αξίας των κτισμάτων)

24 %

9. Φόρος Μεταβίβασης/Χρησικτησίας Ακινήτων

3 %

10. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος &

β) Φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13)

3 % επί του ΦΜΑ

7% επί του ΦΜΑ

11. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)    

1,5 %

12. Φόρος Διανομής Ακινήτων

0,75%

13. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων

3 % επί Φ.Μ.Α.

14Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων     

4,75‰ στα έμμισθα υποθ/κεία

5‰+1‰ στα κτηματ. γραφεία

15. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

Δείτε τις σχετικές κλίμακες

16. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

Δείτε τις σχετικές κλίμακες

17. Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών

7,75‰ στα υποθ/κεία

8‰+1‰ στα κτηματ. γραφεία

18. Αναλογικό τέλος κτηματογράφησης προς το "Ελληνικό Κτηματολόγιο"

1 επί αντ. αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900 ευρώ

19. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων

Βλ. Ν.4759/2020

20. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83, Ν.2508/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.7 του Ν.4315/2014, ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 κλπ.)

σε γη 10 έως 50%,

σε χρήμα έως 25%


Τέλη και Δικαιώματα Μεταγραφής στα Υποθηκοφυλακεία

Με την κατάθεση πράξεων ή αιτήσεων στο Υποθηκοφυλακείο εισπράτονται τέλη και δικαιώματα υπέρ του ελληνικού δημοσίου και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων) όπως φαίνεται παρακάτω:

Έγγραφα

 1. Πάγιες πράξεις (αποδοχή κληρονομίας, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, διορθωτική πράξη, εξάλειψη, άρση κλπ): 15,50 €
 2. Αγοραπωλησίες, Δωρεά επικαρπίας αιτία θανάτου: 4,75 ‰ επί της αξίας του ακινήτου + 22 €
 3. Γονικές παροχές-Δωρεές: 7,75 ‰ επί της αξίας του ακινήτου + 27 €
 4. Προσημειώσεις-Υποθήκες: 7,75 ‰ επί του ποσού της εγγραφής + 50 €
 5. Κατασχέσεις: 7,75 ‰ επί του ποσού της εγγραφής + 25 €
 6. Μισθώσεις: (1,2 % + 4,75 ‰) επί της αξίας του μισθώματος + 25 €

Αιτήσεις για πιστοποιητικά

      1. Μερίδος: 6,50 € ανά μεριδούχο με έως 10 εγγραφές στη μερίδα. Για παραπάνω από 10 εγγραφές στη μερίδα 4,5 € ανά 10 εγγραφές (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       2. Ιδιοκτησίας: 6,50 € ανά αγοραστή (ή πωλητή) και ανά συμβόλαιο (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση). Για παράδειγμα: ιδιοκτησίας για ένα πρόσωπο και ένα συμβόλαιο: 6,5 €, ιδιοκτησίας για 2 πρόσωπα από ένα συμβόλαιο: 2 x 6,5 € = 13 €, ιδιοκτησίας για 2 πρόσωπα από 2 συμβόλαια: 4 x 6,5 € = 26 €

       3. Βαρών: 6,50 € ανά συμβόλαιο (τίτλο κτήσης του ακινήτου) (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       4. Διεκδικήσεων: 6,50 € ανά συμβόλαιο (τίτλο κτήσης του ακινήτου) (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       5. Μεταγραφής: 6,50 € ανά πράξη (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       6. Εγγραφής: 6,50 € ανά εγγραφή (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       7. Επικυρωμένα αντίγραφα από τα έγγραφα των τόμων περιλήψεων του δημόσιου αρχείου: 4,5 € ανά φύλλο (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση και 2 € μεγαρόσημο στο επικυρωμένο αντίγραφο).

Τελευταία Ενημέρωση: Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021, Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης. 


ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ & ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Α. ΟΙ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Με σειρά διαφόρων νομοθετημάτων έχουν θεσμοθετηθεί τελευταία στη χώρα μας οι εξής υποχρεωτικές βεβαιώσεις, επιθεωρήσεις, έλεγχοι και πιστοποιήσεις κτιρίων, με αποκλειστική δαπάνη των ιδιοκτητών τους, και για ... το καλό τους:


1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΕΑ): Υποχρεωτική έκδοση και επισύναψη ενεργειακών πιστοποιητικών ανά 10ετία σε κάθε πώληση ή μίσθωση κτιρίου, ή απλή διαφημιστική καταχώρηση, με αμοιβή ενεργ. επιθεωρητών ελεύθερα διαπραγματεύσιμη.  
2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ.  Υποχρεωτικές επιθεωρήσεις λεβήτων, καυστήρων, κλιματιστικών ανά 2-4 έτη, με αμοιβή ενεργ. επιθεωρητή ελεύθερα διαπραγματεύσιμη.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για πολεοδομική νομιμότητα σε όλα τα μεταβιβαστικά συμβόλαια ακινήτων, ακόμη και τα αδόμητα, (Ν.4759/2020), ανεξαρτήτως ύπαρξης αυθαιρεσίας, με απροσδιόριστο και ελεύθερα διαπραγματεύσιμο ύψος αμοιβής μηχανικού.
4. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ για τις μεταβιιβάσεις και γονικές παροχές όλων των εκτός σχεδίου ακινήτων (ν. 4030/2011 για τις άδειες οικοδομής) και τις δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
5. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ (άρθρο 7 ν. 4030/2011, Α’ 249) από τους "ελεγκτές δόμησης" με ελάχιστο ύψος αμοιβής 450€ και μέγιστο 3.550€.
6.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ παλαιών ανελκυστήρων  (σύσταση 95/216 ΕΕ) και επιθεωρήσεων ασφαλείας νέων ανελκυστήρων (Οδηγία 95/16 ΕΕ, με απροσδιόριστο ύψος αμοιβής ηλεκτρολόγου μηχανολόγου.
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ "νέου τύπου" για περιοδικές επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υποχρεωτικά σε κάθε νέα ρευματοδότηση ακινήτου, με ύψος αμοιβής ηλεκτρολόγου πολλαπλάσιο του παλαιού (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ 27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν).
8.  "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ": Eπιθεωρήσεις σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια και σε κάθε μεταβίβασή τους, για την έκδοση του "πιστοποιητικού πληρότητας" της «ταυτότητας κτιρίων», με αμοιβές επιθεωρητών (μηχανικών, μηχανολόγων κλπ.) απροσδιόριστου ύψους (ν. 3843/2010 και επόμενοι, Ν. 4759/2020).

Β. ΚΑΙ 8 ΕΚ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ...

Πέραν των παραπάνω, σύμφωνα με έρευνα της UIPI, από την Ευρωπαική Ένωση έχει δρομολογηθεί ήδη η θέσπιση των εξής ακόμη ελέγχων στα κτίρια, εμπνευσμένων ασφαλώς από τις προτάσεις των ενδιαφερομένων οργανώσεων των βιομηχανιών και επαγγελματιών, αλλά πάντοτε ...για το καλό μας!

1. Σύσταση (2001/331): Περιβαλλοντική επιθεώρηση επαγγελματικών ακινήτων.
2. Οδηγία (98/83): Επιθεώρηση ποιότητας ποσίμου νερού (όρια μολύβδου).
3. Οδηγία (83/477): Επιθεώρηση προστασίας κατοίκων από αμίαντο.
4. Οδηγία (2007/60): Επιθεώρηση προστασίας κτιρίων από πλημμύρες.
5. Πρόταση: Επιθεώρηση Εξοικονόμησης Νερού στα κτίρια (επί του παρόντος απορρίφθηκε με παρέμβαση της UIPI ως στερούμενη κοινωνικού οφέλους).
6. Πρόταση: Επιθεώρηση κτιρίων για έλεγχο εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.
7. Πρόταση: Επιθεώρηση προσβασιμότητας κτιρίων από Α.Μ.Ε.Α.
8. Πρόταση: Νέες προδιαγραφές για τους ανελκυστήρες.

 

Γ. ΟΙ 30 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


I. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ

Α. Προστασία της φύσης

1. Απαγόρευση ή Περιορισμός Δόμησης ή χρήσης σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε λίμνες, βιότοπους, θαλάσσια πάρκα κλπ. ή και απλά ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, χωρίς καμία αποζημίωση.*
2. Περιορισμός των Επιτρεπόμενων Χρήσεων των ακινήτων, ή και πλήρης απαγόρευσή τους, χωρίς καμιά αποζημίωση*

Β. Δασική - Αγροτική Νομοθεσία

3. Κατάργηση και αμφισβήτηση κυριότητας,  απαγόρευση δόμησης*
4. Ανάρτηση δασικών χαρτών με χαρακτηρισμό του 73% της επικρατείας ως δάσους ή δασικής έκτασης... Δέσμευση ιδιοκτησιών που δεν είναι πράγματι δασικές (ακόμη και φυτειών με δένδρα), αυθαίρετη ανακήρυξη ιδιοκτησιών ως δήθεν αναδασωτέων*
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα εκποίησης αγροτικών εκτάσεων

ΓΠολεοδομική Νομοθεσία

6. Απαγόρευση ή Περιορισμοί δόμησης, ιδίως σε μικρά οικόπεδα*
7. Μακροχρόνιες και Αναιτιολόγητες Αναστολές Οικοδομικών Εργασιών
8. Πολυετής Δέσμευση ιδιοκτησιών από μη κύρωση πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως*
9Πολυετής Αναγκαστική Δέσμευση ακινήτων για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων χωρίς αποζημίωση*
10. Απαγόρευση Κατάτμησης των εκτός σχεδίου μεγάλων ιδιοκτησιών
11. Υποχρεωτική Ανεξέλεγκτη Μετακίνηση Ιδιοκτησιών κατά την πολεοδομική εφαρμογή νέων σχεδίων πόλεως
12. Υποχρεωτική "Εξαγορά"  ανύπαρκτων θέσεων στάθμευσης σε νέες οικοδομές (ΕΤΕΡΠΣ)
13. Υποχρεωτική Κατασκευή υποσταθμών ΔΕΗ στις οικοδομές με εξοντωτικούς όρους

Δ. Νομοθεσία Διατηρητέων & Τίτλων Μεταφοράς Συντ. Δόμησης

14. Απαγόρευση Ανοικοδόμησης ή Επισκευής Διατηρητέων Κτιρίων*
15. Ουσιαστική Αχρήστευση του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης*
16. Ακύρωση Τίτλων  μεταφοράς συντελεστή δόμησης από το ΣτΕ και οικονομική καταστροφή των ιδιοκτητών τους*

Ε. Νομοθεσία Δημοσίων Έργων- Απαλλοτριώσεων-Επιτάξεων

17. Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις χωρίς Αποζημίωση*
18. Περιορισμοί Δόμησης από άξονα οδών κλπ. χωρίς αποζημίωση
19. Αναγκαστική Διέλευση Πυλώνων ΔΕΗ, δικτύων νερού, φυσικού αερίου κλπ. χωρίς αποζημίωση
20. Πολυετής Καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων λόγω γραφειοκρατίας ή έλλειψης κονδυλίων, καταβολή μειωμένων αποζημιώσεων*
. ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Α. Αρχαιολογική Νομοθεσία

21. Αφαίρεση Κυριότητας η διηνεκής δέσμευση.*
22. Απαγόρευση Δόμησης χωρίς αποζημίωση*
23. Απαλλοτρίωση Ακινήτων με μειωμένη αποζημίωση*

Β. Στρατιωτική Νομοθεσία

24. Περιορισμοί ανοικοδόμησης, χρήσεων γης*
25. Επιτάξεις, Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις με περιορισμένη αποζημίωση
26. Περιορισμός ή Απαγόρευση Εκποίησης παραμεθόριων ακινήτων

Γ. Μισθωτική Νομοθεσία

27. Αναγκαστική μείωση μισθωμάτων σε ευρείες κατηγορίες μισθώσεων επαγγελματικές και κατοικίας λόγω κορονοιού. 

28. Διαρκής αναγκαστική παράταση μισθώσεων θεάτρων-κινηματογράφων*
29. Υποχρεωτική Αποζημίωση εμπόρων λόγω ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης (ισχύει πλέον μόνον για τις παλαιές μισθώσεις)
30. Μισθώσεις Δημοσίου: Αναγκαστική παράταση μισθώσεων δημοσίου και Ο.Τ.Α., υποχρέωση των ιδιοκτητών να επισκευάζουν τα ακίνητα που εκμισθώνουν στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως κόστους, και δικαίωμα του δημόσιου τομέα να αποχωρεί πρόωρα και αναιτιολόγητα από οποιαδήποτε μίσθωση χωρίς ουσιαστική αποζημίωση του εκμισθωτή-ιδιοκτήτη. 

*Οσες περιπτώσεις σημειώνονται με αστέρι συνιστούν de facto αντισυνταγματική απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση.