Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πυροπροστασία δασικών κτιρίων - Καθαρισμός αστικών οικοπέδων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα ενότητα υπόκειται σε διαρκείς προσθήκες λόγω της επικαιρότητας.

Mε αιτιολογία (α) την ανάγκη βελτίωσης της πυροπροστασίας των ακινήτων που βρίσκονται εντός και πλησίον δασικών περιοχών, για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας εξάπλωσής της και την ενίσχυση της τρωτότητας στη φωτιά των κατασκευών και (β) την επικαιροποίηση και διεύρυνση του τρόπου εφαρμογής και ελέγχου της υποχρέωσης καθαρισμών οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων, η Πολιτεία θέσπισε τα εξής νέα μέτρα στο επίκεντρο των οποίων είναι η ακίνητη ιδιοκτησία και οι ιδιοκτήτες της:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

Υπενθυμίζεται ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη προβλέπεται:


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ):

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ/ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/5554/2019/19.05.2023 (ΦΕΚ Β΄3475/24.05.2023) εκδόθηκε ο «Κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», όπως έχει αφενός τροποποιηθεί με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38701/1172/10.04.2024 (ΦΕΚ Β' 2194/10.04.2024) και αφετέρου ερμηνευτεί με τις με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15.03.2024 και ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311/19.04.2024 εγκυκλίους, που προβλέπει συνοπτικά τα εξής:

1. Πεδίο εφαρμογής

Τα ακίνητα (οικόπεδα ή γήπεδα μαζί με τα εντός αυτών κτίσματα) που βρίσκονται μέσα σε:

 1. Δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
 2. Εν όλων ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων μέτρων (300 μ.) από τα όρια των εκτάσεων της περ. 1.
 3. Περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.
 4. Εντός ακτίνας τριακοσίων μέτρων (300 μ.) από τα όρια των εκτάσεων της περ. 3.
 5. Πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών

Αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις (ούτε και στην περίπτωση που εντός αυτών υπάρχει κτίσμα βοηθητικής χρήσης για αποθήκευση εξοπλισμού κλπ. για την εξυπηρέτηση  της γεωργικής δραστηριότητας) και βοσκοτόπια που διέπονται από την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2021 (ΦΕΚ Β’ 1923/13.05.2021) εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της ΚΥΑ.

2. Κατηγορίες επικινδυνότητας ακινήτων

Οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα ακίνητα μετά από αξιολόγηση και βαθµονόµηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της περιοχής επιρροής τους, διακρινόμενες στις εξής τέσσερις (4)  κατηγορίες κινδύνου:

 • Χαμηλή (κατηγορία 1)
 • Μεσαία (κατηγορία 2)
 • Υψηλή (κατηγορία 3)
 • Ιδιαίτερα Υψηλή (κατηγορία 4)

3. Καθορισμός επικινδυνότητας ακινήτων

Η κατηγοριοποίηση των ακινήτων ως προς την επικινδυνότητά τους από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς, γίνεται μετά από αξιολόγηση χαρακτηριστικών παραμέτρων της περιοχής επιρροής του ακινήτου.

Τα κριτήρια - παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση είναι δεκατέσσερα (14) και ομαδοποιούνται σε έξι (6) ισοδύναμες ομάδες, ως εξής:

 1. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του ακινήτου
 2. Οι κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του ακινήτου
 3. Η κλίση του εδάφους
 4. Η βλάστηση και η φυτική καύσιμη ύλη της περιοχής
 5. Οι υποδοµές και τα δίκτυα
 6. Η συχνότητα συμβάντων και οι εγγενείς κίνδυνοι

4. Έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας (Έντυπο Αξιολόγησης)

Το έγγραφο που συντάσσει αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας από το οποίο, µε βάση τα αξιολογούμενα κριτήρια του Κανονισμού, προκύπτει η κατηγορία επικινδυνότητας του ακινήτου. Συντάσσεται άπαξ καθώς και όταν τροποποιούνται οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση (π.χ. αλλαγή πλάτους οδού πρόσβασης στο ακίνητο, προσθήκη σημείου υδροληψίας πυροσβεστικού οχήματος) και εφόσον επιφέρουν μεταβολή στην κατηγορία επικινδυνότητας του ακινήτου.

Το Έντυπο Αξιολόγησης συντάσσεται από τεχνικό επιστήμονα με κατάρτιση σε θέματα τοπογραφίας, βλάστησης, υποδομών και δικτύων. Ενδεικτικά και με την επιφύλαξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων του συνόλου των τεχνικών επιστημόνων, το έντυπο αξιολόγησης μπορεί να συνταχθεί από μηχανικούς (τοπογράφους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, κλπ.) καθώς και δασολόγους, γεωπόνους ή γεωτεχνικούς επιστήμονες.

5. Τεχνική έκθεση μέτρων πυροπροστασίας (Τεχνική Έκθεση)

Η έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα είναι το πόρισμα -μελέτη όπου καθορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για την εφαρμογή του Κανονισμού. Συντάσσεται άπαξ καθώς και όταν τροποποιείται το έντυπο αξιολόγησης ως ανωτέρω ή το περιεχόμενό της και τα στοιχεία που περιλαμβάνει (π.χ. προσθήκη νέου κτίσματος στο ακίνητο). Στην τεχνική έκθεση περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα εξής:

 • Περιγραφή του ακινήτου, του κτιρίου, των εγκαταστάσεων του και του περιβάλλοντος χώρου με αναφορά στα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επιλογή των κριτηρίων κατάταξης.
 • Καθορισμός των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας.
 • Σχέδιο κάτοψης του ακινήτου όπου θα αποτυπώνονται για την εφαρμογή του Κανονισμού.

Η Τεχνική Έκθεση συντάσσεται από μηχανικούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής μελετών πυροπροστασίας κατά τις προβλέψεις του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ Α’ 187/05.11.2018), όπως πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί κ.ά..

6. Δήλωση εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας (Δήλωση Εφαρμογής)

Η δήλωση που υποβάλλεται ετησίως από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, αναλόγως της κατηγορίας επικινδυνότητάς του, στην οποία ο ιδιοκτήτης δηλώνει υπεύθυνα ότι προέβη στις απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες και το ακίνητό του πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού, όπως καθορίζονται στην έκθεση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

7. Διαδικασία υποβολής Εντύπου Αξιολόγησης, Τεχνικής Έκθεσης και Δήλωσης Εφαρμογής

Ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής - επαγγελματίας, υποβάλλει μέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους δήλωσης το Έντυπο Αξιολόγησης και την Τεχνική έκθεση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (Προσοχή: βλ. Eνότητα «Ειδικές προθεσμίες εφαρμογής»).

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μέχρι τις 30 Απρίλιου εκάστου έτους υποβάλλει υπεύθυνη Δήλωση Εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας (Προσοχή: βλ. ενότητα «Ειδικές προθεσμίες εφαρμογής»).

Μέχρι τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όλα τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται αρμοδίως στον οικείο δήμο σε έντυπη μορφή εις διπλούν.

Μετά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ο υπόχρεος ιδιοκτήτης με την υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Εφαρμογής συνυποβάλλει ηλεκτρονικά το Έντυπο Αξιολόγησης και την Τεχνική Έκθεση.

8. Ειδικές προθεσμίες εφαρμογής

Υφιστάμενα κτίρια:

Για το τρέχον έτος (2024), δυνάμει του αρ. 1 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/58416/1784/30.05.2024 (ΦΕΚ Β’ 3083/03.06.2024), παρατάθηκαν μέχρι τις 21.06.2024 οι προθεσμίες υποβολής:

(α) από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή - επαγγελματία του Εντύπου Αξιολόγησης και της Τεχνικής Έκθεσης και
(β) από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου της Δήλωσης Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας

Για την αντιπυρική περίοδο του 2024 (1 Μαΐου - 30 Οκτωβρίου) στα ακίνητα με υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας που ορίζονται στο Κανονισμό.

Οι διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας του Κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά ως εξής:

 • Από 31.05.2025 για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας
 • Από 31.05.2026 για τα ακίνητα χαμηλής και μεσαίας επικινδυνότητας

Οι διατάξεις του Κανονισμού για τα υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους σε περίπτωση που εντός των χρονικών προθεσμιών προσαρμογής:

 • Εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο εντός του οποίου βρίσκεται το υφιστάμενο κτίσμα
 • Γίνει αλλαγή χρήσης του υφιστάμενου κτιρίου
 • Γίνει ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου κατά τον ορισμό του Κανονισμού.

Νέα κτίρια

Σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου οι απαιτήσεις του Κανονισμού υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μαζί με την αρχιτεκτονική μελέτη.

9. Έλεγχοι

Οι ετήσιοι έλεγχοι διενεργούνται  κατόπιν αυτοψίας από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον οικείο δήμο και συγκροτείται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν ακόμα υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του δήμου. Η αυτοψία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου - 31 Οκτωβρίου) σε δείγμα τουλάχιστον 80% όλων των ιδιοκτησιών και ως ειδικότερα ως εξής:

 • Τουλάχιστον στο 60% των ακινήτων υψηλής επικινδυνότητας
 • Τουλάχιστον στο 10% των ακινήτων μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας

10. Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού επιβάλλονται στους υπόχρεους ιδιοκτήτες οι εξής κυρώσεις:

Μη υποβολή του Εντύπου Αξιολόγησης και της Τεχνικής Έκθεσης:

 • Ακίνητα χαμηλής επικινδυνότητας: Πρόστιμο 0,10 € ανά τ.μ. επιφάνειας του ακινήτου
 • Ακίνητα μεσαίας επικινδυνότητας: Πρόστιμο 0,20 € ανά τ.μ. επιφάνειας του ακινήτου
 • Ακίνητα υψηλής επικινδυνότητας: Πρόστιμο 0,30 € ανά τ.μ. επιφάνειας του ακινήτου
 • Ακίνητη πολύ υψηλής επικινδυνότητας: Πρόστιμο 0,50 € ανά τ.μ. επιφάνειας του ακινήτου

Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 250 €.

Πριν την επιβολή του προστίμου προηγείται σύσταση στον υπόχρεο ιδιοκτήτη να προβεί εντός ένα (1) μήνα σε υποβολή του Εντύπου Αξιολόγησης και της Τεχνικής Έκθεσης και εντός δυο (2) μηνών στην υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων της Τεχνικής Έκθεσης.

Αναλόγως του βαθμού συμμόρφωσης το πρόστιμο διαμορφώνεται ως εξής:

 Απόλυτη συμμόρφωση:  250 ευρώ
 Μερική συμμόρφωση*:  50% του προστίμου
 Μη συμμόρφωση:  100% του προστίμου

* Υποβολή Εντύπου Αξιολόγησης, Τεχνικής Έκθεσης και Δήλωσης Εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων χωρίς τα μέτρα να έχουν εφαρμοστεί.

Μη υποβολή ετήσιας Δήλωση Εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας της Τεχνικής Έκθεσης:

Πρόστιμο 100 € εφόσον έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους τα μέτρα πυροπροστασίας.

Λάθη στη σύνταξη του Εντύπου Αξιολόγησης ή στην επιλογή των μέτρων της Τεχνικής Έκθεσης:

Σύσταση στον ιδιοκτήτη για τη διόρθωση εντός δυο (2) μηνών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης πρόστιμο 250 ευρώ.

Μη εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων πυροπροστασίας:

Σύσταση στον ιδιοκτήτη για τη διόρθωση εντός δυο (2) μηνών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης πρόστιμο 250 ευρώ.

Διαπίστωση μη εφαρμογής των προβλεπόμενων στην Τεχνική Έκθεση μέτρων πυροπροστασίας:

Πρόστιμο 500 ευρώ ανά ενότητα μέτρων (προληπτικά, παθητικά, ενεργητικά) τα μέτρα της οποίας δεν έχουν εφαρμοστεί


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΥΚΚΠΠ):

ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Με το αρ. 31 του Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ Α’ 206/12.12.2023) προστέθηκε αρ. 53Α στον Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ Α’ 27/07.02.2020) με τίτλο «Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής προστασίας ιδιοκτησιών και καθαρισμοί οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία «Εθνικού μητρώου τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας ιδιοκτησιών» («Ηλεκτρονικό Μητρώο») - πλατφόρμα «Ακαθάριστα Οικόπεδα» (akatharista.apps.gov.gr) στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την καταγραφή των υποχρεώσεων των πολιτών κατά την αντιπυρική περίοδο, ειδικότερα θέματα εφαρμογής της οποίας έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ ΥΠ 660/30.04.2024 (ΦΕΚ Β’ 2792/16.05.2024) και την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2024 (ΦΕΚ Β’ 2695/09.05.2024).

Διαβάστε τον χρήσιμο οδηγό του ΥΚΚΠΠ:
«Απαντήσεις σε 20 συχνές ερωτήσεις για την πλατφόρμα «Ακαθάριστα Οικόπεδα»»

1. Υπόχρεοι δήλωσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο

Ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων:

 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
 2. Σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
 3. Σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. 1 και 2 κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και
 4. Εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας,

σχετικά με την εκπλήρωση του καθαρισμού των παραπάνω εκτάσεων από την 1η έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη της διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου - 31 Οκτωβρίου), για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης αυτής.

Εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι - συντηρημένοι κήποι και οι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών κ.ά. των παραπάνω περιοχών και εκτάσεων.

Προσοχή: Η πρωτογενής υποχρέωση καθαρισμού των παραπάνω εκτάσεων και εντός των συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών προκύπτει εκ της υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του αρ. 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114/08.06.2006), όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 266 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α’ 78/29.03.2023), σε συνδυασμό με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2024 (ΦΕΚ Β’ 2695/09.05.2024), εκδοθείσα κατ’ εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 1 και της παρ. 2 του αρ. 167 του Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ Α’ 27/07.02.2020).

2. Προθεσμία υποβολής δήλωσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο

H υπεύθυνη δήλωση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο - πλατφόρμα «Ακαθάριστα Οικόπεδα» (akatharista.apps.gov.gr), υποβάλλεται μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, ενώ ειδικά για το 2024, κατόπιν παράτασης που ζητήθηκε από την ΠΟΜΙΔΑ και δόθηκε από τον Υπουργό κ. Βασίλη Κικίλια, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης ορίστηκε η 15η Ιουλίου.

Η ημερομηνία αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

3. Τεκμήριο συναίνεσης καθαρισμού

Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δήλωσης του καθαρισμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, τεκμαίρεται ότι παρέχεται η συναίνεση του υπόχρεου στην διενέργεια καθαρισμού της ιδιοκτησίας του από τον οικείο δήμο.

Σε κάθε περίπτωση καθαρισμού από τον δήμο λόγω μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση καθαρισμού εκ μέρους του ιδιοκτήτη, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Η δαπάνη αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Έλεγχοι - Φόρμα καταγγελιών

Τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου διαβιβάζονται αρμοδίως μετά την παρέλευση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης για τη διενέργεια υποχρεωτικών καθαρισμών σε όλες τις ιδιοκτησίες για τις οποίες δεν προκύπτει ρητά η εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης.

Έλεγχοι διενεργούνται και στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση στο Μητρώο, ενώ για την αποτελεσματική διενέργειά τους δημιουργείται ηλεκτρονική φόρμα καταγγελιών.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα και τον οικείο δήμο, από κοινού ή μεμονωμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου - 31 Οκτωβρίου) και με χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής ή απεικόνισης της τήρησης των μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας.

5. Κυρώσεις

Η μη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο επισύρει πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), ο τρόπος επιβολής του οποίου, η διαδικασία είσπραξής του κάθε άλλο σχετικό με αυτό θέμα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών και Εσωτερικών.

Η υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στο Μητρώο ως προς την τήρηση της υποχρέωσης του καθαρισμού και της συντήρησης αυτού επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δυο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες με ελάχιστο ύψος ημερήσιας μονάδας τα εβδομήντα ευρώ (70 €) και μέγιστο ύψος τα εκατόν πενήντα ευρώ (150€).

Προσοχή: Με το αρ. 8 του Ν. 5090/2024, με έναρξη ισχύος από 01.05.2024, αφενός καταργήθηκε ο υπολογισμός της χρηματικής ποινής του αρ. 57 του Ν. 4619/2019 σε ημερήσιες μονάδες και αφετέρου ορίστηκε ότι για τα πλημμελήματα η χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριακόσια ευρώ (300 €) και μεγαλύτερη από σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000 €).


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΥΠΕΣ) - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

Παράλληλα με το αρ. 53Α του Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ Α’ 27/07.02.2020), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ισχύει η υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του αρ. 75 του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ A’ 114/08.06.2006), όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 266 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α’ 78/29.03.2023) με τίτλο «Καθαρισμός χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της - Αντικατάσταση υποπερ. 26 περ. β παρ. Ι άρθρου 75 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ειδικότερα θέματα εφαρμογής του οποίου έχουν καθοριστεί με την με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2024 (ΦΕΚ Β’ 2695/09.05.2024).

1. Πεδίο εφαρμογής - Μέριμνα υπόχρεων

Ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων:

 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
 2. Σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
 3. Σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. 1 και 2
 4. Εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα

υποχρεούνται από την 1η έως την 30η Απριλίου να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού των παραπάνω χώρων και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη της διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου - 31 Οκτωβρίου), για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης αυτής.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, αυτοψίες και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του οικείου Δήμου και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς

2. Διαδικασία καθαρισμού

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

 1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
 2. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
 3. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
 4. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
 5. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
 6. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

3. Υποχρεώσεις - Μέριμνα δήμων

Η μέριμνα των δήμων περιλαμβάνει ιδίως την ενημέρωση των υπόχρεων έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους για το περιεχόμενο της υποχρέωσης καθαρισμού με κάθε πρόσφορο μέσο, την εξέταση σχετικών καταγγελιών, την αυτεπάγγελτη αυτοψία στο πλαίσιο της διενέργειας τακτικών και έκτακτων ελέγχων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

4. Κυρώσεις - Αυτεπάγγελτος καθαρισμός

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ο οικείος δήμος επιβάλλει ή καταλογίζει αντίστοιχα στον/στους υπόχρεους:

 • Πρόστιμο πενήντα λεπτά (0,50) του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ.
 • Δαπάνη αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Κατά του προστίμου ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση στον δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Εάν αυτή δεν γίνει αποδεκτή, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών ο δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά προτεραιότητα, βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.

To πρόστιμο και η δαπάνη αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Ειδικές περιπτώσεις άρσης του κινδύνου με αυτεπάγγελτο καθαρισμό

Ειδικά για περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για καθαρισμό τους, ο οικείος Δήμος, ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς και βάσει αυτής, υποχρεούται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων για την άρση του κινδύνου.

Σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης διαδικασίας ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός για την άμεση άρση του κινδύνου.

Ο οικείος Δήμος μετά την έκδοση της βεβαίωσης συνδρομής υψηλού κινδύνου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του χώρου για την άρση του κινδύνου με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον απαιτηθεί.

Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.